INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHINGSTRAJECT (art. 1 t/m 11)

Art. 1.

De coaching omvat adviesgesprekken en gesprekken van zeer persoonlijke, diepgaande, vertrouwelijke aard, voor een maximale duur van 10 uur/600 minuten. Deze persoonlijke coaching met AQUARION heeft plaats deels in de praktijkruimte van AQUARION, deels telefonisch/digitaal. Na de inschrijving zullen cliënt(e) en AQUARION een eerste datum voor een coachingsgesprek vaststellen en zich aan deze afspraak en volgende houden. Indien AQUARION onverhoopt een afspraak niet kan laten doorgaan, dan spreken AQUARION en cliënt(e) een inhaalafspraak af. Door cliënt(e) besproken doch uiteindelijk niet benutte tijd vervalt. In een situatie van overmacht kunnen afspraken tijdelijk en in overleg worden opgeschort, zonder verval. AQUARION is voor persoonlijke coaching en adviezen bereikbaar op de afgesproken tijdstippen, ook wanneer een eventuele relatie is gestart, echter niet nadat de coachingstermijn is verstreken, tenzij anders is afgesproken. AQUARION is gericht op het tot stand brengen van mogelijkheden tot liefdesgeluk met een relationeel karakter maar draagt geen verantwoordelijkheid hiervoor noch voor het slagen daarvan. Een traject is verlengbaar, waarvan de beoordeling is voorbehouden aan AQUARION, op dan nader overeen te komen voorwaarden; dit houdt in met of zonder trajectbegeleiding; verlengingen worden mondeling of schriftelijk aangegaan, gevolgd door bijbehorende facturen. AQUARION houdt zich aan codes zoals vermeld op haar website en aan de klachtenregeling neergelegd door Stichting Nederlandse Orde van Intimiteitscoaches en Surrogaatpartners (www.stichtingnovis.nl), waarbij Marion van der Stad is geregistreerd.

Art. 2.

Cliënt(e) verklaart persoonlijke gegevens van via AQUARION te ontmoeten coaches met zorg, bescherming en respect te behandelen en verplicht zich tot correct gedrag tegenover deze perso(o)n(en), zie de bijlage ‘Gedragscodes’. Met AQUARION samenwerkende coaches hebben zich eveneens tot correct gedrag verplicht; mochten hierover vragen rijzen, dan wordt de cliënt(e) verzocht dit direct aan ondergetekende van AQUARION te melden; uitsluiting van een samenwerkende coach kan dan overwogen en doorgevoerd worden.

Art. 3.

Persoons- en/of andere gegevens van cliënt(e) worden dubbel beschermd: met de AVG-wet en via versleutelingsbedrijf MijnDiad. Niemand zal deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen, tenzij toestemming wordt aangevraagd/toegestaan door cliënt(e) voor het professionele cliëntendossier van AQUARION; of indien dit noodzakelijk is in verband met incasso in het geval de cliënt(e) zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens AQUARION niet nakomt.

Art. 4.

AQUARION zal, afgezien van openbaar verkrijgbare informatie, bij derden geen inlichtingen over cliënt(e) inwinnen, tenzij schriftelijk overeengekomen met alle betrokkenen.

Art. 5.

Cliënt(e) is aan AQUARION trajectkosten mét trajectbegeleiding verschuldigd, te betalen aan AQUARION op een door AQUARION daartoe te noemen bankrekeningnummer binnen tien (10) dagen na ondertekening van een offerte en bijbehorende factuur.

Art. 6.

De voor accoord ondertekende offerte kan door cliënt(e) worden beëindigd door middel van een gesproken of geschreven bericht dat bevestigd is door AQUARION:

 1. uiterlijk op de 8e dag na de ondertekening van deze overeenkomst; in dit geval is cliënt(e) niet de kosten, genoemd onder artikel 5. verschuldigd, doch slechts de tariefkosten van een of meerdere standaard uurconsult(en), zoals aangegaan volgens het overeengekomen bedrag. AQUARION verrekent beide bedragen binnen vier weken na beëindiging;
 2. na de 8e dag, maar binnen 30 dagen, op grond van grote ontevredenheid van cliënt(e) over AQUARION waardoor de onderlinge verhouding vergaand geschonden is geraakt; verrekening vindt plaats op grond van al ontvangen begeleidingstijd, tenzij ander is overeengekomen;
 3. na de 8e dag maar binnen 60 dagen
  1. op grond van persoonlijke omstandigheden of verplichtingen van de cliënt(e) die buiten zijn/haar wil of toedoen zijn ontstaan (calamiteiten), en waardoor van de cliënt(e) niet gevergd kan worden dat hij/zij de overeenkomst voortzet; de beoordeling hiervan is voorbehouden aan AQUARION. In dit geval is de cliënt(e) de helft van de trajectkosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen;
  2. op grond van ernstige gezondheidsproblemen bij cliënt(e), optredend tijdens en na sessies die gevaarlijk blijken te zijn voor het welzijn van cliënt(e), met redenen omkleed door arts/therapeut; AQUARION pauzeert het pas opgestarte traject of rondt het af. De gemaakte trajectkosten worden verrekend in overleg met cliënt(e);
 4. na de 8e dag, met of zonder opgave van redenen; cliënt(e) is in dit geval de volledige kosten vermeld aan ommezijde verschuldigd.

Art. 7.

AQUARION heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen:

 1. binnen veertien dagen na het sluiten van deze overeenkomst; de cliënt(e) is in dit geval in het geheel niets verschuldigd en AQUARION stort eventueel ontvangen betalingen terstond terug. AQUARION zal de cliënt(e) desgevraagd schriftelijk opgaaf van reden(en) verschaffen.
 2. indien blijkt dat cliënt(e) onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of essentiële inlichtingen heeft achtergehouden, tenzij dit de cliënt(e) niet kan worden verweten;
 3. verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst na één schriftelijke waarschuwing, niet is nagekomen.

In deze gevallen is de cliënt(e) verplicht de volledige kosten vermeld aan ommezijde te voldoen;

N.B. Bij hoge uitzondering, ter beoordeling aan AQUARION alleen: indien cliënt(e) binnen de eerste twee trajectsessies overduidelijk niet blijkt thuis te horen bij AQUARION en alle opties zijn getest, kan afgezien worden van voortzetting van het aangegane traject; verrekening van gebruikte tijd vindt dan plaats en is door AQUARION uit te betalen binnen 4 weken.

Art. 8.

Cliënt(e) is verplicht tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen. Bij niet nakoming van deze verplichting is het totaal verschuldigde bedrag, na schriftelijke ingebrekestelling, terstond opeisbaar. Tevens is AQUARION gerechtigd vanaf de datum van ingebrekestelling de volledige verschuldigde incassokosten in rekening te brengen.

Art. 9.

Indien AQUARION’s eigenaar binnen een trainingstraject haar/zijn taak niet kan vervullen wegens persoonlijke omstandigheden, dan neemt, in overleg en zo mogelijk, een waarnemer de reeds ingekochte trainingstijd over.

Art. 10.

Cliënt(e) garandeert dat:

 1. de door hem/haar in deze overeenkomst vermelde gegevens juist zijn, incl. gevraagde akkoordverklaringen
 2. hij/zij instemt met en meewerkt aan de toepassing van het coachingstraject;
 3. hij/zij op eigen risico aan het coachingstraject deelneemt en zelf zorgt voor zijn/haar welbevinden;
 4. hij/zij AQUARION en/of de van tijd tot tijd door AQUARION ingeschakelde coaches niet aansprakelijk zal stellen/houden voor eventuele manco’s aan zijn/haar eigen welbevinden en/of aangaande klachten over enig handelen of nalaten, noch voor enige schade (of dat nu directe schade is of indirecte schade, gevolgschade, schade als gevolg van eventuele beroepsfouten van AQUARION of te welken titel ook of op welke grond ook).

Art. 11.

Op de bepalingen van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; de rechter te Utrecht is exclusief bevoegd.

Einde.

(Dit document wordt digitaal afgehandeld)