Privacyverklaring

Aquarion, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 366, 3723 BC te Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.aquarion.nl, 0031 643071929. 
Mw. M.F. van der Stad is de Functionaris Gegevensbescherming van Aquarion, zij is te bereiken via info@aquarion.nl.

Aquarion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar  verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze doelgroep: zowel cliënten als coaches naar wie kan worden doorverwezen:
voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, emailadres, woonadres, beroep/huidig werk.

Aquarion verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van onze doelgroep: opleidingniveau, levensovertuiging, gezinsleven, intieme gezondheid en seksuele ervaring, overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld mondeling, digitaal, in correspondentie en telefonisch.

Aquarion verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: het uitvoeren van de behandeling, het afhandelen van je betaling, het verzenden van onze mailings en nieuwsbrieven, het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen bij je af te kunnen leveren (zoals teksten, leenboeken, leencd’s), je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Aquarion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Aquarion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Aquarion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
– naam, contactgegevens, geanonimiseerd dossier> 2 jaar na het laatste contact> om je beter van dienst te kunnen zijn;
– in contact verstrekte overige gegevens> 2 jaar na het laatste contact> om je beter van dienst te kunnen zijn;
– NAW> 7 jaar> facturatie, voldoend aan wettelijke verplichtingen;
– bankrekening> 7 jaar> voor financiele afhandeling, voldoend aan wettelijke verplichtingen;
– open- en klikgedrag> max. 1 jaar na afmelding mailings; om je betere/nieuwere aanbiedingen te kunnen doen.

Aquarion deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Met samenwerkende coaches, indien naar hen wordt verwezen, om je beter van dienst te kunnen zijn. Aquarion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Aquarion jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze derden zijn

– Financieel Adviesbureau Connie Maasse te Amersfoort> administratieve verwerking en belastingen: NAW, contactgegevens, inhoud en duur contact, facturen;
– beveiligd digitaal dossier ‘MijnDiad’; NAW, contactgegevens, planning, verslagen, bankgegevens, facturen;
– vragenformulier en Mailpoet van WordPress.com> mailings: NAW, contactgegevens;
– Google> Statistische analyse, web- en surfgedrag, browser- en apparaat-type.
Aquarion gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op je computer, tablet of smartphone. Aquarion gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aquarion en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aquarion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Aquarion je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Aquarion reageert zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

Aquarion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aquarion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aquarion.nl

Deze site is versleuteld, te zien aan https/dicht slotje voor de naam van de site in de browser.